Disclaimer

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Methodelink.nl kan echter niet garanderen dat de informatie op de website volledig, correct en/of actueel is. Methodelink.nl heeft voorts grote zorgvuldigheid betracht met betrekking tot het achterhalen en eventueel verkrijgen van de rechten van derden op informatie op deze website. Indien u meent dat er inbreuk is gemaakt op de rechten van derden, verzoeken wij u contact op te nemen met Methodelink.nl. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder de opgenomen teksten, afbeeldingen, geluiden, video’s, gegevens(verzamelingen), programmatuur, merken, logo’s, onderscheidingstekens en alle overige materialen, berusten bij Methodelink.nl, dan wel haar licentiegever(s). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Methodelink.nl is het niet toegestaan enige onderdelen van de website te kopiëren of openbaar te maken. Methodelink.nl kan de deugdelijkheid en geschiktheid van de website niet garanderen. Het gebruik van de website is voor eigen risico. Voor zover wettelijk is toegestaan sluit Methodelink.nl alle aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen. Op het gebruik van de website alsmede op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website of in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.